KİRİL ALFABESİNİN MEYDANA GELMESİ
Kiril Alfabesinin temeli 863 yılı civarına dayanmaktadır. Bizans İmparatoru 3.Mihail'in emri ile Kiril ve Metodius tarafından oluşturulmuştur. Bizans İmparatoru Kiril ve Metodius'u, Moravya'ya oradaki yerli halka Slav dilinde ibadeti öğretmesi için göndermiştir. Onların kutsal kitap İncil'i Slav diline çevirebilmek için bir alfabeye ihtiyaçları vardır. Bunun için Yunan alfabesi kökenli harflere kendi uydurdukları harfleri de ekleyerek yeni bir Slav alfabesi oluşturdular. Rahip kardeşler oluşturdukları yeni alfabeyi Glagolitik alfabe adını verdiler.
880 yılında papalık alfabenin Konstantin tarafından bulunduğunu ifade etmiştir. Bir süre sonra Konstantinin havarileri ve halefleri Glagolitik alfabesini Yunan alfabesine daha çok benzeyecek şekilde değiştirmişler ve yeni bir alfabe daha oluşturmuşlardır. Konstantin'in ölümünden sonra rahipler bu alfabeye Kiril alfabesi adını vermişlerdir. Slavlar her iki alfabeyi de bir süre kullanmışlardır. Fakat daha sonra Bizans etkisinde bulunan Bulgar, Sırp, Rus kiliseleri Glagolitik alfabeyi kullanımdan çıkarmışlardır.
Günümüzde kullanılan Kiril alfabesi böylece meydana gelmiş olur.
Glagolitik Alfabe
Kiril Alfabesi
          Rusça da sıfatları kısa halleri bulunmaktadır. Sıfatların kısa halleri cümlede yüklem gibi kullanılır. Sıfatlar farklı şekillerde kısaltılır. Bazı sıfatların sıfat eki kaldırılır, bazı sıfatlara ekleri О-Е eklenir. Ayrıca kısa sıfatlar cinsiyetlere göre çekimlenir.

Sıfat Eki Kaldırılanlar

интересный - интересен/ интересна/ интересно/ интересны
молодой       - молод/ молода/ молодо / молод
старый         - стар/ стара/ старо/ стары
уверенный   - уверен/ уверна/ уверно/ уверны
красивый     - красив/ красива/ красиво/ красивы
веселый       - весел/ весела/ весело/ веселы
чистый         - чист/ чиста/ чисто/ чисты
белый           - бел/ бела/ бело/белы
толстый        - толст/ толста/ толсто/толсты
высокий       - высок/ высока/ высоко/высоки
простой        - прост/ проста/ просто/ просты
здаровый      - здаров/ здарова/ здарово/ здаровы

Е/Ё Eki Alan Kelimeler

трудный       - труден/ трудна/ трудно/ трудны
умный          - умён/ умна/ умно/ умны
бедный         - беден/ бедна/ бедно/ бедны
полезный     - полезен/ полезна/ полезно/ полезны
больной       - болен/ больна/ больно/ больны
вредный      - вреден/ вредна/ вредно/ вредны
кислый        - кисел/ кисла/ кисло/ кислы
чёрный        - чёрен/ чёрна/ чёрно/ чёрны
горький       - горек/ горка/ горко/ горки
тёплый        - тёпел/ тёпла/ тёпло/ тёплы
светлый       - светел/ светла/ светло/ светлы

О Eki Alan Kelimeler

полный       - полен/ полна/ полно/ полны
близкий      - близок/ близка/ близко/ близки
тонький      - тонок/ тонка/ тонко/ тонки
смешной    - смешон/ смешна/ смешно/ смешны
сладкий      - сладок/ сладка/ сладко/ сладки
узкий          - узок/ узка/ узко/ узки

читать (okumak)                            писать (yazmak)
Я читаю                                         Я пишу
Ты читаешь                                   Ты пишешь
Он(а) читает                                  Он(а) пишет
Мы читаем                                    Мы пишем
Вы читаете                                    Вы пишете
Они читают                                   Они пишут


отдыхать (dinlenmek)                    слушать (dinlemek)
Я отдыхаю                                     Я слушаю
Ты отдыхаешь                               Ты слушаешь
Он(а) отдыхает                              Он(а) слушает
Мы отдыхаем                                Мы слушаем
Вы отдыхаете                                Вы слушаете
Они отдыхают                               Они слушают

знать (bilmek)                                гулять (gezmek)
Я знаю                                           Я гуляю
Ты знаешь                                     Ты гуляешь
Он(а) знает                                    Он(а) гуляет
Мы знаем                                      Мы гуляем
Вы знаете                                      Вы гуляете
Они знают                                     Они гуляют


работать (çalışmak)                       повторять (tekrarlamak)
Я работаю                                      Я повторяю
Ты работаешь                                Ты повторяешь
Он(а) работает                               Он(а) повторяет
Мы работаем                                  Мы повторяем
Вы работаете                                  Вы повторяете
Они работают                                 Они повторяют                                                                                                                       
 ОН           ОНА                 ОНО                  ОНИ

СУП                  МАМА             СОЛНЦЕ           КНИГИ
ВАГОН             РЫБА              МОРЕ               МЕСТО
БИЛЕТ             МАШИНА        ПЛАТЬЕ            ЖЕНЩИНЫ  
ОТЕЦ               ПЕСНЯ           СЧАСТЬЕ          МОРЯ
МУЗЕЙ            УЛИЦА             ЛИЦО               ГЕРОИ
ГЕРОЙ            ЗЕМЛЯ             КРЕСЛО           ЛАМПЫ
ДЯДЯ              СТАНЦИЯ        МЕСТО             ОКНА
ПАПА              КНИГА              ПОЛЕ               ЗЕРКАЛО
ŞİMDİKİ (GENİŞ) ZAMAN
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
            Rusça’da şimdiki zaman ve geniş zaman aynı şekilde ifade edilir. Rusça da iki tip fiil vardır. Sonu –ать / -ять ile biten birinci tip fiiller ve sonu –ить/ -еть  ile biten ikinci tip fiiller. Birinci tip ve ikinci tip fillerin öznelere göre aldığı son ekler değişir. Önce öznelerimizin neler olduğuna bakalım.

Я       - ben                                                     Оно    - o (nötr)   
Ты    - sen                                                      Мы    - biz
Он     - o (erkek)                                            Вы     -  siz
Она   - o (kadın)                                            Они   -  onlar
            
Şimdi birinci tip fiil eklerimize bakalım.
Я           –   ю
Ты         –  ешь
Он/Она –  ет
Мы        –  ем
Вы         –  ете
Они       –  ют
       
     Örnekler:

Работать (çalışmak)
Я работаю                 (Ben çalışıyorum)
Ты работаешь          (Sen çalışıyorsun)
Он работает             (O çalışıyor)
Она работает           (O çalışıyor)
Мы работаем          (Biz çalışıyoruz)
Вы  работаете          (Siz çalışıyorsunuz)
Они работают          (Onlar çalışıyorlar)

Отдыхать (dinlenmek)
Я отдыхаю                (Ben dinleniyorum)
Ты отдыхаешь          (Sen dinleniyorsun)
Он отдыхает             (O dinleniyor)
Она отдыхает           (O dinleniyor)
Мы отдыхаем          (Biz dinleniyoruz)
Вы отдыхаете           (Siz dinleniyorsunuz)
Они отдыхают         (Onlar dinleniyorlar)

Гулять   (gezmek)
Я гуляю                     (Ben geziyorum)
Ты гуляешь               (Sen geziyorsun)
Он гуляет                  (O geziyor)
Она гуляет                (O geziyor)
Мы гуляем               (Biz geziyoruz)
Вы гуляете                (Siz geziyorsunuz)
Они гуляют               (Onlar geziyorlar)

Повторять   ( tekrarlamak)
Я повторяю              (Ben tekrarlıyorum)
Ты повторяешь        (Sen tekrarlıyorsun)
Он повторяет           (O tekrarlıyor)
Она повторяет         (O tekrarlıyor)
Мы повторяем        (Biz tekrarlıyoruz)
Вы повторяете         (Siz tekrarlıyorsunuz)
Они повторяют        (Onlar tekrarlıyorlar)

Şimdi ikinci tip fiil eklerimize bakalım.

Я            –  у /ю
Ты          –  ишь
Он/Она  –  ит
Мы         –  им
Вы          –  ите
Они        –  ат / ят

Örnekler:

Говорить (konuşmak)
Я говорю                   (Ben konuşuyorum)
Ты говоришь            (Sen konuşuyorsun)
Он говорит               (O konuşuyor)
Она говорит             (O konuşuyor)
Мы говорим            (Biz konuşuyoruz)
Вы говорите             (Siz konuşuyorsunuz)
Они говорят             (Onlar konuşuyorlar)

Учить  (öğretmek/okumak)
Я учу              (Ben öğretiyorum)
Ты учишь       (Sen öğretiyorsun)
Он учит          (O öğretiyor)
Она учит        (O öğretiyor)
Мы учим       (Biz öğretiyoruz)
Вы учите        (Siz öğretiyorsunuz)
Они учат        (Onlar öğretiyorlar)

Смотреть   (izlemek/seyretmek)
Я смотрю                  (Ben izliyorum)
Ты смотришь           (Sen izliyorsun)
Он смотрит              (O izliyor)
Она смотрит            (O izliyor)
Мы смотрим            (Biz izliyoruz)
Вы смотрите            (Siz izliyorsunuz)
Они смотрят             (Onlar izliyorlar)

Сидеть (oturmak)
Я сижу                       (Ben oturuyorum)
Ты сидишь                (Sen oturuyorsun)
Он сидит                   (O oturuyor)
Она сидит                 (O oturuyor)
Мы сидим                (Biz oturuyoruz)
Вы сидите                 (Siz oturuyorsunuz)
Они сидят                 (Onlar oturuyorlar)
1 Один
Два
Три
4 Четыре
5 Пять
6 Шесть
7 Семь
8 Восемь
9 Девять
10 Десять
11 Одиннадцать
12 Двенадцать
 13Тринадцать
14 Четырнадцать
15 Пятнадцать
16 Шестнадцать
17 Семнадцать
18 Восемнадцать
19 Девятнадцать
20 Двадцать
21 Двадцать один
22 Двадцать два
23 Двадцать три
24 Двадцать четыре
25 Двадцать пять
26 Двадцать шесть
27 Двадцать семь
28 Двадцать восемь
29 Двадцать девять
30 Тридцать
40 Сорок
50 Пятьдесят
60 Шестьдесят
70 Семьдесят
80 Восемьдесят
90 Девяносто
100 Сто
Ülkeler 

Россия (Rusya)
Польша (polonya)
Чехия (çek)
Словакия (slovakya)
Литва (litvanya)
Беларусь (belarus)
Украина (ukrayna)
Германия (almanya) 
Венгрия (macaristan)
Англия (ingiltere)
Дания (danimarka)
Франция (fransa)
Испания (ispanya)
Австрия (avusturya)
Армения (ermenistan)
Швеция (isveç)
Румыния (romanya)
Италия (italya)
Греция (yunanistan)
Турция (Türkiye)
Сша (соеднённые штаты америки) (amerika)
Япония (japonya)